เรียน สมาชิกทุกท่านทราบ

          ขณะนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ขอให้ สมาชิกเข้ารับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ สหภาพฯ ได้ที่ Facebook/สร.การบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย

                                                                  เข้าสู่ Facebook สร.การบินไทย